Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir temeljem članka 31. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Beli Manastir i članka 2. i 5 Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa i temeljem Odluke Odbora Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Beli Manastir od 13.listopada 2023. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice

Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Beli Manastir

Izrazi koji se koriste u natječaju, a koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Kandidati/kinje trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje pet godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi.

Za natječaj je potrebno dostaviti:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis i potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),
 • molbu,
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • motivacijsko pismo,
 • viziju rada Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Beli Manastir za mandatno razdoblje na propisanom M-1 obrascu.

U slučaju da se na javni natječaj javlja kandidat/kinja koji/a je već obnašao/la dužnost ravnatelja/ice, isti/a mora dostaviti:

 • Izvješće o radu ravnatelja/ice tijekom mandata na propisanom M-2 obrascu,
 • pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja/ice na propisanom P-1 obrascu,
 • potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje iz članka 4. stavka 1. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa  ako takvu potvrdu ima.

Obrasce je moguće preuzeti na službenoj stranici Hrvatskog Crvenog križa na slijedećoj poveznici: http://www.hck.hr/ Tko smo / Natječaji. Ispunjeni obrasci dio su formalnih uvjeta javnog natječaja.

Ravnatelj/ica obnaša dužnost na mandatno razdoblje od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora i imenovanja.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave javnog  natječaja u Narodnim novinama, na službenim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Beli Manastir i službenim stranicama Hrvatskog Crvenog križa.

Prijavu za natječaj treba dostaviti na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir, Vladimira Nazora 23 A,31300 Beli Manastir s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od šezdeset  (60) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Ravnatelja/icu imenuje Odbor GDCK Beli Manastir uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu će mu/joj se dostaviti pisana obavijest.

          Hrvatski Crveni križ

         Gradsko društvo Beli Manastir