Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:984-01/23-01/29 URBROJ:524-07-02-01-01/2-23-11 od 12. prosinca 2023. godine iz Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus – kodni broj SF.3.4.11.01.0217 od 15. prosinca 2023. godine u sklopu projekta „Zajedno za bolju i sretniju budućnost 3“, te članka 31. Statuta Gradskog društva Crvenog Križa Beli Manastir (u daljnjem tekstu GDCK Beli Manastir) ravnatelj GDCK Beli Manastir objavljuje

JAVNI OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

U sklopu projekta „Zajedno za bolju i sretniju budućnost 3“ na radno mjesto:

RADNIK/ICA za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom – 33 izvršitelja

 • Radno iskustvo: nije važno
 • Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme;  novootvoreni poslovi
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Mjesto rada: područje Grada Belog Manastira
 • Uvjeti na radnom mjestu: terenski rad

OPIS POSLOVA:

Svaki zaposleni djelatnik pružat će potporu i podršku za 6 starijih i/ili osoba s invaliditetom koje će obilaziti nekoliko puta tjedno te im pružati odgovarajuću pomoć i podršku u cilju prevencije prerane institucionalizacije.

Konkretni opis poslova:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

*Sadržaj prava i obveza iz radnog odnosa urediti će se Ugovorom o radu

Od zaposlenih djelatnika očekuje se odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, emocionalna stabilnost i motiviranost.

OPĆI UVJETI:

Kandidati/kinje moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete za prijem u radni odnos, a to su:

 1. Razina obrazovanja:
 2. osobe bez obrazovanja i nezavršena osnovna škola,
 3. završena osnovna škola,
 4. najviše završena srednja škola (trogodišnja ili četverogodišnja)
 5. Punoljetnost
 6. Hrvatsko državljanstvo
 7. Moraju biti u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

PODACI O PLAĆI:

Plaća radnika za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijom osobama i/ili osobama s invaliditetom je minimalna plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći  i Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu.

PRIJAVA:

Potrebna dokumjentacija:

 1. Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac (Obrazac 1) prijave na oglas za zapošljavanje (obrazac je moguće preuzeti i u prostorijama Crvenog križa Beli Manastir na adresi  Vladimira Nazora 28A u Belom Manastiru svakog radnog dana od 08,00 do 12,00 sati).
 2. Životopis
 3. Potvrda o vođenju u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave ovog oglasa)
 4. Preslika osobne iskaznice
 5. Dokaz o radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje(datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave ovog oglasa)
 6. Preslika dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi ukoliko je ista završena

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19) i koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu. Prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji nije podnio  pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa (punoljetnost, najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje, nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave) ne smatra se prijavljenim kandidatom.

Prijave na Javni oglas s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta oglasa potrebno je dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave se upućuju zaključno sa 08.03.2024. godine i to na jedan od sljedećih načina:

 1. Putem pošte ili osobnim podnošenjem prijave u zatvorenoj kuverti na adresu:

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BELI MANASTIR

Vladimira Nazora 28A

31300 Beli Manastir

s naznakom: „Za Javni oglas „Zajedno za bolju i sretniju budućnost 3“ – NE OTVARAJ“

 • Putem e-maila:  svu navedenu dokumentaciju skeniranu u pdf formatu potrebno je poslati na gdckbm.zazeli@gmail.com s naznakom : „Za Javni oglas „Zajedno za bolju i sretniju budućnost 3“.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku te će uspješni kandidati biti obaviješteni o terminu razgovora za posao.

Prijavom na ovaj Oglas, kandidati su izričito suglasni da Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, a sve u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/2018.).

S osobama koje ispunjavaju uvjete obaviti će se intervju na temelju kojeg će se napraviti lista prioriteta.

GDCK Beli Manastir zadržava pravo poništenja javnog oglasa.