Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13 URBROJ:524-07-02-01-01/3-22-26 od 11. listopada 2022. godine iz „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda – kodni broj UP.02.1.1.16.0313 od 21. lipnja 2022. godine u sklopu projekta „Zajedno za bolju i sretniju budućnost 2“, te članka 31. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog Križa Beli Manastir (u daljnjem tekstu GDCK Beli Manastir) ravnatelj GDCK Beli Manastir objavljuje

JAVNI OGLAS – za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

U sklopu projekta „Zajedno za bolju i sretniju budućnost 2“ na radno mjesto:

GERONTODOMAĆICE – pružanje usluge potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama – 30 izvršiteljica

 • Radno iskustvo: nije važno
 • Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme (6 mjeseci);  novootvoreni poslovi
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Mjesto rada: područje Grada Belog Manastira

OPIS POSLOVA:

Svaka zaposlena djelatnica pružat će potporu i podršku za minimalno 6 krajnjih korisnika koje će obilaziti nekoliko puta tjedno te im pružati odgovarajuću pomoć i podršku u cilju prevencije prerane institucionalizacije i poboljšavanja kvalitete života osoba u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnim osobama pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

Konkretni poslovi koje će zaposlene djelatnice obavljati su:

 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

*Sadržaj prava i obveza iz radnog odnosa urediti će se Ugovorom o radu

Od zaposlenih djelatnica očekuje se odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, emocionalna stabilnost i motiviranost.

OPĆI UVJETI:

Kandidatkinje moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete za prijem u radni odnos, a to su:

 1. Razina obrazovanja:
  • nezavršena osnovna škola,
  • završena osnovna škola
  • najviše završena srednja škola (trogodišnja ili četverogodišnja)
 2. Punoljetnost
 3. Hrvatsko državljanstvo
 4. Moraju biti u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU:

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice neke od sljedećih ranjivih skupina: žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve  obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, samohrane majke.

PODACI O PLAĆI:

Plaća radnice za pomoć u kući za pružanje usluge potpore i podrške u kućanstvu  za starije osobe i/ili nemoćne osobe je minimalna plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći  i Uredbom o visini minimalne plaće za 2022. odnosno za 2023. godinu.

PRIJAVA:

Potrebna dokumentacija:

 1. Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac (Obrazac 1) prijave na oglas za zapošljavanje (obrazac je moguće preuzeti u PDF formatu na web stranici Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Beli Manastir kao i u prostorijama Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Beli Manastir na adresi  Vladimira Nazora 28A u Belom Manastiru svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 sati).
 2. Životopis
 3. Presliku osobne iskaznice
 4. Presliku dokaza o najvišoj završenoj školi (osobe bez završene osnovne škole moraju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu)
 5. Potvrda o vođenju u evidenciji  nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave ovog oglasa)
 6. Dokaz o radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave ovog oglasa)
 7. Dokumentacija kojom se dokazuje pripadnost ranjivoj skupini:
  •  Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
  • Osobe s invaliditetom nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
  • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
  • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
  • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
  • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
  • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
  • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
  • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
  • Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica
  • Samohrane majke – rodni list kandidatkinje ne stariji od dana objave javnog poziva, smrtni list supružnika ako je primjenjivo, rodni list maloljetnog djeteta.

Kandidatkinja koja nije podnijela pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa (punoljetnost, najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje, nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave) ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom.

Prijave na Javni oglas s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta oglasa potrebno je dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, internetskim stranicama Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Beli Manastir te Grada Belog Manastira.

Prijave se upućuju zaključno sa 16.11.2022. godine i to:

 1. Putem pošte ili osobnim podnošenjem prijave u zatvorenoj kuverti na adresu:

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BELI MANASTIR

Vladimira Nazora 28A

31300 Beli Manastir

s naznakom: „Za Javni oglas „Zajedno za bolju i sretniju budućnost 2“ – NE OTVARAJ“

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Sve kandidatkinje bit će obaviještene o rezultatima natječaja u zakonskom roku te će se sa kandidatkinjama koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu obaviti razgovor za posao. Ako kandidatkinja ne pristupi po zakazanom pozivu na razgovor za posao, smatrat će se da je povukla prijavu na oglas.

Prijavom na ovaj Oglas, kandidatkinje su izričito suglasne da Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, a sve u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/2018.).

S osobama koje ispunjavaju uvjete obaviti će se intervju na temelju kojeg će poslodavac donijeti Odluku o odabiru kandidata. Sve kandidatkinje koje pristupe razgovoru za posao biti će obavještene o rezultatima oglasa.

Očekivani početak rada je 01. prosinca 2022.godine

GDCK Beli Manastir zadržava pravo poništenja javnog oglasa.

Ravnatelj
Damir Mendler

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ovog javnog oglasa isključiva je odgovornost stvaratelja.